# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

elastohydrodynamic lubrication

არსებითი სახელი
/ɪ͵læstəʊ͵haɪdrəʊdaɪ͵næmɪklu:brɪʹkeɪʃn/
ქართულად | რუსულად
ელასტოჰიდროდინამიკური შეზეთვა (შეზეთვა, რომელიც ემყარება მოხახუნე ზედაპირებისა და საზეთის დრეკად თვისებებს; აგრ. EHD lubrication).