# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
სინონიმები

hot plug

არსებითი სახელი
/ʹhɒtplʌg/
ქართულად | რუსულად
შწძ. ანთების ცხელი სანთელი (ანთების სანთელი გრძელი იზოლატორითა და დაბალი სავარვარო რიცხვით; აგრ. hot spark plug) [შდრ. აგრ. cold plug].